ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา

dot
dot
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletสภานักบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletข้อมูลที่จำเป็น
bulletเช็คเมลHotmail
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/ลดการเป็นผู้ทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletตรวจค้นผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล
dot


ยินดีต้อนรับ สู่   บริษัท ปาณิตาการบัญชี  จำกัด

            สำนักงานฯเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริการจดทะเบียนธุรกิจ ในอำเภอหาดใหญ่  และจังหวัดในภาคใต้  โดยเราเน้นหลักการและนโยบายที่สำคัญในการที่จะจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์โดยตรงสำหรับกิจการที่เป็นลูกค้าของเรา  เพราะนอกจากที่กิจการจะมีบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  กิจการยังสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน   สำนักงานบัญชี เปิดบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดตั้งขึ้นจากการเรียกร้องของลูกค้าที่ใช้บริการรับทำบัญชีกับผู้บริหารมายาวนานและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้รับทำบัญชีของผู้ประกอบการที่มีอุปการคุณ และสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี ทางผู้บริหารเล็งเห็นถึงความต้องการใช้ที่ผู้ใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ และเรารับทำบัญชีมาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นการพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้บริหาร และเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกๆทาง ผู้บริหารจึงจัดตั้งเป็นสำนักงานบัญชี เต็มรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการที่ต้องการและดำเนินกิจการรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความรู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ ทุกประเภท

            เราให้บริการบัญชี ด้วยความเข้าใจคนบ้านเรา ด้วยมาตรฐานวิชาชีพเดียวกับสำนักงานในกรุงเทพฯ  และเรายังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของเรา เพื่อเป็น  " สำนักงานบัญชีคุณภาพ " ซึ่งรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์

 


.icon

   ความเป็นมา  และ   พันธกิจ

 

         สำนักงานบัญชีปาณิตา   ได้จดทะเบียนในรูปของคณะบุคคล 

             เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2545  โดยมีวัตถุ   ประสงค์หลักในการให้

             บริการด้านบัญชีแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ  มุ่งเน้นให้ลูกค้ามี

             ระบบบัญชีที่ดีและถูกต้อง  มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัด 

             และรักษาความลับเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้าให้เป็นอย่างดีที่สุด  และต่อมา

             ได้จดทะเบียน ในรูปของบริษัท  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2549  เพื่อ

             สนองความ ต้องการของตลาด  และให้บริการลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง

             มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

             เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจในสูงสุดของลูกค้า  และสามารถมั่นใจได้ว่า

             การบริการต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ

More...


งาน รับทำบัญชี  และเป็น ที่ปรึกษาในการ จัดทำบัญชี และภาษีอากร   และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับ งานบัญชี ของกิจการทุกประเภท งานจัดทำและ บริการยื่นภาษี อากรทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม  


รับ ตรวจสอบบัญชี ประจำปี   โดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  วางระบบบัญชี  ตรวจสอบบัญชีภายใน งานตรวจสอบ และ รีวิวภาษีอากรของนิติบุคคล 


รับจดทะเบียน  ตั้ง  แก้ไข  เลิกบริษัท และ เปลี่ยนแปลง ทุกประเภท บริษัท ห้าง ฯ  กับกรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากร รับจดทะเบียน อย.   เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรขอใบอนุญาตทำงาน สำหรับคนต่างด้าว Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ปาณิตา การบัญชี จำกัด 62/76 หมู่ 3 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074 -280-088-9 โทรสาร 074 - 280-087 รับทำบัญชี วางระบบ ตรวจสอบบัญชี บริการทางด้านภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า >>>>>>>>>>> ใช้บริการสำนักงานในกรุงเทพฯ โปรด คลิ๊ก